مدیریت مدارس

اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام

                                                                                                                                                                                                       معاونت آموزش متوسطه

گروههای آموزشی متوسطه استان

دفترچه سوالات

المپیاد مدیران متوسطه استان ایلام

مرحله اول

دی ماه 1389

 

 

 

1-        مدیر مدرسه موظف است با مشارکت ...........و..........برنامه سالانه خود را در ابعاد مختلف با رعایت ضوابط آموزش وپرورش تنظیم نماید.

الف: معاونین مدرسه و شورای مدرسه                ج: اولیا ءدانش آموزان و نظرات خود مدیر

ب:کارکنان مدرسه  و اولیاء دانش آموزان          د:شورای معلمان و شورای مدرسه

2-      بر نامه سالانه پس از تنظیم باید به تائید کدام رکن از ارکان مدرسه برسد .

الف :انجمن اولیاء                                                ج:   مدیر و انجمن اولیاء

ب: شورای معلمان                                              د:شورای مدرسه

3-     مسئولیت ابلاغ شرح و ظایف کارکنان برعهده کیست.

الف:اداره آموزش وپرورش محل                           ج: مدیر مدرسه

ب: مسئول آموزش اداره                                       د: شورای مدرسه  

4-      مدت فعالیت شوراها وانجمن اولیا ء و مربیان   ................

الف: تا تشکیل و انتخابات مجدد                             ج: تا یک سال تحصیلی کامل

ب: تا تشکیل و انتخابات مجدد در سال بعد             د: تایک سال آموزشی

5-      بهبود فرآیند تصمیم گیری و ارتقای کیفی فعالیت های آموزشی و پرورشی و اداری و تدوین برنامه های سالانه مدرسه بر عهده .

الف:  مدیر                                                              ج: شورای مدرسه

ب: شورای معلمان                                                  د: انجمن اولیاء ومربیان

6-      یک  نفراز  مربیان امور تربیتی یا مشاوران به انتخاب مربیان و مشاوران مدرسه عضو

الف: انجمن اولیا ء و مربیان                                     ج: شورای معلمان

ب: شورای معلمان و شورای مدرسه                        د: شورای مدرسه

7-      تصمیم گیری در مورد تخلفات   امتحانات داخلی دانش آموزان بر عهده

الف : مدیر مدرسه                                                  ج: شورای معلمان

ب : شورای مدرسه                                                د: مدیر و شورای معلمان

 

 

8-     نحوه انتخاب  دبیر شورای مدرسه

الف: توسط مدیر                                                     ج: در اولین جلسه از بین اعضاء 

ب: توسط مدیر و شورای معلمان                             د: توسط شورای معلمان   

9-      همکاری و مشارکت با شورای معلمان در برگزاری کلاسهای فوق برنامه بر عهده

الف:   مدیر و شورای مدرسه                                   ج: شورای مدرسه

ب: انجمن اولیا ء ومربیان                                         د: شورای دانش آموزی

10-    ایجاد هماهنگی در ارتباط با نحوه و میزان تکالیف درسی دانش آموزان متناسب با  نیاز ، استعداد و علایق آنان از وظایف

الف: شورای مدرسه                                                ج: مدیر

ب:  انجمن اولیا ء و مربیان                                      د: شورای معلمان

11-    همکاری در تنظیم  برنامه امتحانات داخلی مدرسه

الف: شورای دانش آموزی                                        ج: انجمن اولیاء و مربیان

ب:شورای مدرسه یا شورای معلمان                         د:  مدیر و شورای مدرسه

12-      زمان ارسال گزارش نحوه فعالیت شوراها و انجمن اولیا ء به اداره  آموزش وپرورش محل

الف:  هر ماه یکبار                                                  ج: هر دو ماه یکبار

ب: هر سه ماه یکبار                                               د: هر   سه جلسه یک بار

13- پذیرش دانش آموز بصورت مستمع آزاد .

الف: با نظر شورای مدرسه مجاز است                    ج: با نظر رئیس اداره محل مجاز است

ب:   با موافقت کمسیون خاص مجاز است              د : ممنوع است

14-   وقفه تحصیلی و غیبت موجه

الف: ترک تحصیل محسوب می شود                           ج: ترک تحصیل محسوب نمی شود

ب: سه ماه بیشتر ترک تحصیل محسوب  می شود   د: کمتر از سه ماه ترک تحصیل نمی شود

 

 

15 انتقال دانش آموز از یک منطقه  آموزشی به منطقه دیگر  آموزشی در جریان سال تحصیلی

الف: با موافقت کمسیون خاص مبدا بلامانع است   ج: با موافقت شورای معلمان مقصد بلا مانع است

ب: با موافقت آموزش وپرورش مقصد بلامانع است  د: با موافقت مدیر مدرسه مبدا بلامانع است

16 - مدیر مدرسه   موظف است حداکثر  تا............... پرونده تمامی دانش آموزان را بررسی نماید.

الف:  هفته دوم مهرماه  هر سال            ج: قبل از شروع سال تحصیلی

ب: هفته سوم آبان هر سال                    د: حداکثر تا یک ماه پس از شروع سال تحصیلی

17- ثبت نام از دانش آموزی که به دلایل مختلف از قبیل کبر سن ، مردودی یا مشروطی بیش از دفعات مجاز و نظایر آن برعهده.

الف : امتحانات ادارات محل                     ج: کمسیون خاص اداره آموزش و پرورش

ب: آموزش ادارات محل                           د : شورای مدرسه

18-  برگزاری امتحان غیر نهایی در خارج از مدرسه از دانش آموزی که قادر به حضور در جلسه امتحانی مدرسه نیست از وظایف:

الف : امتحانات اداره                               ج: مدیر مدرسه

ب: شورای معلمان مدرسه                      د: کمسیون خاص

19- شورای مالی مدرسه متشکل از

الف) مدیر،رئیس انجمن اولیاء ،نماینده شورای معلمانج: مدیر ،رئیس انجمن اولیا ،نماینده شورای مدرسه

ب: مدیر ،نماینده معلمان،حسابدار                         د: مدیر،نماینده شورای مدرسه،حسابدار

20- ورود افراد متفرقه وکسانی که از طرف سایر دستگاههاو سازمانها برای انجام امری خاص به مدرسه مراجعه می کنند.

الف: مجاز نیست                                                  ج:      به اختیار مدیر می باشد

ب: پس از هماهنگی با اداره محل بلامانع است    د:  مجاز است و نیاز به هماهنگی ندارد

21-درسهایی که دانش آموزبا گذراندن آنها  پایه علمی یا عملی مناسبی برای ورود به بازار کار و اشتغال یا ادامه تحصیل در سطوح عالی تر رادر یک رشته یا گرایش خاص کسب می کند.

الف: دروس عمومی                                           ج: استاندارد مهارت

ب: دروس اختصاصی                                         د: دروس انتخابی

22-درسهایی که به منظور افزایش سطح اطلاعات و مهارتهای مورد نیاز برای ورود به محیط کار صرفا به دانش آموز شاخه کار دانش ارائه می شود

الف: دروس اختیاری                                                  ج: استاندارد مهارت

ب: دروس انتخابی                                                      د: تکمیل مهارت

23- این دانش آموز از گذراندن بخش عملی  درس آمادگی دفاعی معاف است ونمره بخش تئوری به عنوان نمره این درس برای  وی منظور  می گردد.

الف: غایب موجه با ارائه گواهی پزشکی          ج: دانش آموز استعدادهای درخشان

ب: دانش آموز استثنایی                                د:  دانش بیماری  خاص

24-ثبت نام کدام دانش آموز باید با حضور پدر یا مادر یا ولی وی صورت پذیرد.

الف: به دلیل مشکلات رفتاری                         ج: ورودی سال اول متوسطه

ب: عدم ثبت  نام  در موعد مقرر                     د: دانش آموز نهایی سال سوم

25-صدورتاییدیه ارزش  تحصیلی  بر عهده.

الف: مدیر مدرسه                                            ج:اداره آموزش وپرورش منطقه

ب: اداره ارزشیابی و امتحانات  استان              د: دایره آموزش متوسطه منطقه

26-به منظور تقویت اعتماد به نفس ،تحکیم آموخته ها پرورش روحیه تحقیق ،تفکر ،تلاش ،ابتکار و فعالیت گروهی انجام می شود.

الف:ارزشیابی تراکمی  یا پایانی                      ج : ارزشیابی مستمر

ب: ارزشیابی تکوینی                                     د: موارد ب وج

27-به منظور حصول اطمینان از میزان تحقق هدفهای آموزشی وپرورشی انجام می شود.

الف:ارزشیابی آغازین                                     ج: ارزشیابی تراکمی

ب: ارزشیابی تکوینی یا مستمر                      د: هیچکدام

28-ارزشیابی از این دروس به صورت مستمر بوده و از مجموعه فعالیت های دانش آموز در طول  هر نوبت انجام می شود و ارزشیابی پایانی ندارد.

الف: درسهای تکمیل مهارت                     ج: دروس پرورشی

ب: درسهای انتخابی                                  د: دروس عمومی

29- حداکثر مهلت تحویل نمرات به دفتر واحد آموزشی توسط معلم مربوطه به ترتیب در ارزشیابی تکوینی و پایانی عبارت است از

الف: هر یک دو هفته مهلت دارد               ج: دو هفته و یک هفته

ب: یک هفته ودو هفته                             د: حداکثر برای  هرکدام یک هفته بعد از آزمون

30-  حداکثر زمان  اعلا م نمرات  امتحانات  نهایی از سوی رئیس حوزه  تصحیح و اداره آموزش وپرورش محل به واحد آموزشی.

الف:: یک هفته پس از آخرین امتحان         ج: سه روز پس از آخرین تصحیح اوراق نهایی

ب: حداکثر دو هفته بعد از آخرین امتحان   د: ده روز می باشد

31-نمره این دروس اگر از10 کمتر باشد این نمره از دانش آموز پذیرفته می شود ودر معدل سالانه و شرایط ارتقا ء دانش آموز تاثیر ندارد ولی در معدل کل  محاسبه می شود.

الف: دروس پرورش                                    ج:  دروس تکمیل مهارت

ب: دروس انتخابی                                      د: دروس اختیاری

32- مهلت اعتراض به نمرات امتحانات پایانی هر نوبت یا دوره تابستانی یا شهریور یا دی ماه اعم از نهایی و غیر نهایی

الف: حداکثر 3 روز                                   ج: حداکثر در داخلی 3 روز و نهایی 7 روز

ب: حداکثر 7 روز                                      د: حداکثر 5 روز

33-نمره کدام دروس غیر قابل اعتراض بوده و نمره اعلام شده قطعی خواهد بود

الف: عملی (غیر کتبی ) کارگاهی             ج: دروس شفاهی

ب: عملی استاندارد مهارت                      د: هر سه مورد

34- اخذ امتحان از دانش  آموز غایب موجه در سهای غیر نهایی درنوبت دوم یا شهریور با درخواست ولی دانش آموز و موافقت مدیر واحد آموزشی حداکثر تا........... پس از آخرین امتحان از درس یا دروس مربوطه مجاز می باشد.

الف: 5 روز                                                ج: یک هفته

ب: دو هفته                                               د: 3 روز

35- زمان تغییر رشته یا شاخه در دوره روزانه حداکثر تا پایان ........امکان پذیر  است

الف: پایان خرداد سال اول متوسطه           ج: پایان شهریور سال دوم متوسطه

ب: پایان خرداد سال دوم متوسطه              د: پایان شهریور سال اول متوسطه

 

 

1-ب

2-د

3-ج

4-ب

5-ج

6-د

7-ب

8-ج

9-ب

10-د

11-الف

12-ب

13-د

14-ج

15-ب

16-د

17-ج

18-د

19-الف

20-ب

 

21- ب

22-د

23-ب

24-ج

25-ج

26-د

27-ج

28-ب

29-ج

30-د

31ب

32-د

33-د

34-ب

35-ج

 

[ پنجشنبه نهم دی ۱۳۸۹ ] [ 9:26 ] [ مدیر وبلاگ ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

امام علی (ع) :فرزندان باید برای زمان خودشان یعنی آینده بار آیند.

امروزه نیاز به مدیران لایق بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. مهمترین نکته در علم مدیریت این است که مدیران اغلب نیازمند شناخت شیوه غالب و نوع مدیریت خود هستند، تا زمینه مناسب برای مدیر کارآمدشدن آنها فراهم آید. (دی ماه 1386)

امکانات وب

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.


استخاره آنلاین با قرآن کریم